• bok@sendgift.pl
 • +48 22 868 04 99
 • Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:00 – 17:00
Regulamin zlecenia wysyłki

Regulamin zlecenia wysyłki na platformie SendGift.pl

  §1 Postanowienia wstępne

 1. Platforma SendGift.pl dostępna pod adresem internetowym www.sendgift.pl, prowadzona jest przez firmę DFSolutions Szymon Krudysz z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 52231196698, REGON 388047630.

  §2 Definicje

 1. Pracownik - osoba fizyczna (np. pracownicy, zleceniobiorcy, kontrahenci, klienci lub inne osoby) wytypowana przez Zamawiającego i otrzymująca od Zamawiającego Kod.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DFSolutions Szymon Krudysz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 52231196698, REGON 388047630. 
 3. Zamawiający - każdy podmiot, który zawarł umowę na zakup i dostawę Zestawów z wykorzystaniem Platformy sendgift.pl. ze Sprzedającym lub inną firmą, z którą Sprzedający pozostaje w relacjach biznesowych. 
 4. Platforma - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sendgift.pl umożliwiająca zrealizowanie zlecenia wysyłki za pomocą Kodu.
 5. Kod – indywidualnie wygenerowany kupon w postaci ciągu znaków z określonym terminem realizacji na dedykowany Zestaw udostępniony Zamawiającemu, który umożliwia Pracownikowi realizację zlecenia wysyłki Zestawu przy wykorzystaniu infrastruktury Platformy.
 6. Zlecenie wysyłki - oświadczenie woli Pracownika składane za pomocą Formularza Zlecenia Wysyłki, potwierdzające zlecenie wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 7. Konto - konto Pracownika na Platformie, są w nim gromadzone dane podane przez Pracownika oraz informacje o złożonych przez niego Zleceniach wysyłki na Platformie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny na Platformie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zlecenia wysyłki - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zlecenia wysyłki, w szczególności poprzez dodanie Zestawu do Koszyka oraz określenie warunków wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.
 10.  Koszyk – element oprogramowania Platformy, w którym widoczne są wybrane przez Pracownika Zestawy, które planuje zlecić do wysyłki.
 11.  Zestaw - dostępna w Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.
 12.  Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Zestawów Prezentowych zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą
 13.  Formularz Zamówienia – Zamówienie lub załącznik do umowy zawierający szczegółowe informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia i potwierdzający ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.
 14. Dni robocze– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od prac


§3 Kontakt z Platformą

 1. Adres Sprzedawcy: ul. ks. Juliana Chrościckiego 46/14, 02-421 Warszawa;
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: bok@sendgift.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 868 04 99
 4. Zamawiający lub Pracownik może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Zamawiający lub Pracownik może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-17 w dni robocze.


§4 Wymagania techniczne

Do korzystania Platformy, w tym do składania zleceń wysyłki na Zestawy, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies oraz JavaScript.

 §5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Platformy z infrastrukturą techniczną Zamawiającego lub Pracownika.
 2. Przeglądanie asortymentu Platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zlecenia wysyłki przez Pracownika na Zestaw określony w Umowie Sprzedaży możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 1. Ewentualne zdjęcia zestawów stanowią jedynie poglądową wizualizację. Finalne wygląd Zestawu może się różnić od tego przedstawionego na zdjęciach.

 §6 Zakładanie Konta na Platformie

 1. Aby założyć Konto na Platformie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie Adresu e-mail, zaakceptowanie Regulaminu Sklepu oraz ustalenie hasła do logowania.
 2. Założenie Konta na Platformie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Pracownik ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.
 5. Pracownik wysyłając formularz rejestracyjny konta oświadcza, że informacje w nim zawarte są zgodne ze stanem faktycznym, a także oświadcza, że informacje te nie naruszają praw osób trzecich.

 §7 Zasady składania Zlecenia Wysyłki

1.W celu Zlecenia Wysyłki należy:

 1. podać Kod otrzymany przez Pracownika i wybrać jeden z Zestawów przypisanych do Kodu będącym przedmiotem Umowy Sprzedaży, a następnie dodać je do wirtualnego koszyka.
 2. Następnie kliknąć „Złóż zlecenie do wysyłki”.
 3. W koszyku jeszcze raz wpisać Kod i kliknąć przycisk „użyj”, a później kliknąć „zlecam wysyłkę”
 4. skorzystać z możliwości złożenia zlecenia wysyłki bez rejestracji, zarejestrować konto lub zalogować się
 5. jeżeli wybrano możliwość złożenia zlecenia wysyłki bez rejestracji - wypełnić Formularz zlecenia wysyłki poprzez wpisanie danych odbiorcy oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Zestawu, w tym w szczególności: a. Imię i nazwisko, b. Dokładny adres dostawy, c. Adres E-mail d. Numer telefonu komórkowego, kliknąć „Wybór dostawy”.
 6. Wybrać formę dostawy (sposób dostarczenia Zestawu) i na podsumowaniu kliknąć „Potwierdzam zlecenie wysyłki”.


2. Nieprawidłowo wypełnione formularze zlecenia wysyłki nie będą rozpatrywane przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zleceń wysyłki wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Pracownik zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 §8 Dane osobowe na Platformie

 1. Administratorem danych osobowych Pracowników zbieranych za pośrednictwem Platformy internetowej jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Pracowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Platformy internetowej zbierane są w celu realizacji Zlecenia Wysyłki i jej właściwego rozliczenia z Zamawiającym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Pracowników poza Administratorem mogą być:
 • wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora.
 • Zamawiający, który udostępnił Pracownikowi Kod.

Dane Pracowników przechowywane są wyłącznie w panelu administracyjnym platformy internetowej, do której dostęp jest zabezpieczony odpowiednimi uprawnieniami. Pracownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie zlecenia wysyłki danych osobowych niezbędnych do zlecenia wysyłki skutkuje brakiem możliwości realizacji zlecenia wysyłki. Przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego lub Pracownika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane RODO) oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych. Dane osobowe nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym poza uczestniczącymi bezpośrednio w procesie realizacji i/lub rozliczenia zamówienia zgodnie z punktem §8.3. 


§9 Postanowienia końcowe

 1. Zlecenia wysyłki zawierane poprzez Platformę internetową zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany nie mogą naruszać praw Pracowników, wynikających ze Zleceń wysyłki złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Serwisie. Sprzedawca poinformuje Zarejestrowanego Użytkownika lub Użytkownika zapisanego na Newsletter o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej tekst zmienionego Regulaminu. Jeżeli Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik zapisany na Newsletter nie zaakceptuje zmian, powinien powiadomić o tym fakcie Administratora poprzez przesłanie informacji zwrotnej o treści „Nie akceptuję zmian Regulaminu”, co będzie jednoznaczne z wyrażeniem prośby o usunięcie Konta w Serwisie lub/i zaprzestanie otrzymywania Newslettera.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium