• bok@sendgift.pl
 • +48 22 868 04 99
 • Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:00 – 17:00
Akcja "Pomoc uchodźcom z Ukrainy" - Regulamin

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Tu znajdziesz wszystkie informacje na temat akcji:

 • Kto jest organizatorem akcji?
 • Na czym polega akcja?
 • W jakiej formie przekazywana jest pomoc?
 • W jaki sposób dystrybuowana jest pomoc?
 • Kto jest beneficjentem pomocy?
 • Lista firm współpracujących.
 • Przydatne linki.

Regulamin akcji Pomagam Ukrainie.

Tu znajdziesz wszystkie informacje na temat akcji Pomagam Ukrainie:

Definicje

 1. Organizator - oznacza wspólników spółki cywilnej pod nazwą Dailyfruits S.C. Bartosz Krudysz Jacek Kwiecień z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa NIP: 679-307-70-34 , REGON: 122432943. Dane wspólników: Bartosz Krudysz (wspólnik spółki cywilnej), NIP 8141612560, REGON 180360730 oraz Jacek Kwiecień (wspólnik spółki cywilnej),  NIP 6641943477, REGON 121005297.
 2. Partner - każdy przedsiębiorca biorący udział w akcji Pomagam Ukrainie (dalej „akcja”).
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
 4. Beneficjent bezpośredni– osoba fizyczna pochodzenia ukraińskiego przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym prowadzonym na terytorium Ukrainy.
 5. Beneficjent pośredni- instytucje i organizacje, które prowadzą działalność lub akcje wspierające Beneficjentów bezpośrednich. Lista beneficjentów pośrednich stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Przedstawiciel Partnera – osoba fizyczna (np. pracownik, zleceniobiorca, kontrahent) wytypowana przez Partnera i otrzymująca od Partnera Kod, który ma być wykorzystany do realizacji podstawowego celu akcji, czyli wsparcia Beneficjentów bezpośrednich.
 7. Kod – indywidualnie wygenerowany kupon w postaci unikalnego ciągu znaków z określonym terminem realizacji na dedykowany Produkt lub grupę Produktów udostępnionych Partnerowi, który umożliwia Uczestnikowi Akcji realizację Zlecenia Dostawy Produktu przy wykorzystaniu infrastruktury Platformy. Kodem może być również np.: numer telefonu, adres e-mail lub numer pracowniczy Przedstawiciela Partnera. Czas aktywności kodu określony jest zazwyczaj na 5 dni roboczych.
 8. Platforma- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym pl
 9. Regulamin - regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie pl/regulamin oraz sendgift.pl/regulamin/b2b
 10. Uczestnictwo w akcji - oświadczenie woli Partnera składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem, które będą przeznaczone na wsparcie Beneficjenta bezpośredniego akcji.
 11. Formularz zamówienia- formularz udostępniany Partnerowi, umożliwiający złożenie Zamówienia i Zawarcie Umowy Sprzedaży z Organizatorem.
 12. Zestaw - dostępna na Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Partnerem a Organizatorem.
 13. Umowa Sprzedaży- umowa sprzedaży Produktów zawierana albo zawarta między Organizatorem a Partnerem na podstawie Formularza Zamówienia. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosownie do cech Produktów - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 14. Zlecenie dostawy– pojedyncze zamówienie będące częścią i jednocześnie formą realizacji Umowy Sprzedaży realizowane przez Przedstawiciela Zamawiającego w Sklepie z użyciem otrzymanego od Zamawiającego Kodu.

Akcja „Pomagam Ukrainie” polega na wsparciu materialnym przebywających na terytorium Polski Beneficjentów bezpośrednich akcji poprzez przygotowanie oraz dystrybucję Zestawów zorganizowaną przez Organizatora, a sfinansowaną przez Partnera akcji.

Schemat działania akcji:

 1. Partner wybiera jeden z 10 dedykowanych zestawów zawierających produkty spożywcze, kosmetyki oraz inne przydatne artykuły, które są dostępne w ramach akcji.
 2. Partner oraz Organizator zawierają umowę współpracy w ramach akcji.
 3. Umową jest podpisany Formularz Zamówienia, który Partner składa do Organizatora po wcześniejszym ustaleniu zakresu akcji, w tym szczególności wszystkich danych potrzebnych do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia, takich jak np.: wybranych zestawów i ich cen, terminów realizacji zamówienia, ilości i terminów ważności kodów, wybranych Beneficjentów pośrednich, danych do faktury, terminów płatności, sposób obsługi zwrotów, sposób obsługi niewykorzystanych kodów itp.
 4. Organizator potwierdza przyjęcie Formularza
 5. Partner zgadza się tym samym na sfinansowanie całości zakontraktowanych zestawów.
 6. Po otrzymaniu podpisanego formularza zamówienia od Partnera w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, Organizator udostępnia Partnerowi i Przedstawicielom Partnera dany zestaw na platformie.
 7. W tym samym terminie Organizator generuje i przekazuje Partnerowi wskazaną w formularzu zamówienia liczbę kodów na zamówione Zestawy. Kody trafiają do Partnera zbiorczo- w jednym pliku na adres mailowy osoby podanej do kontaktu w Formularzu Zamówienia.
 8. Organizator generuje kody na wcześniej określony zestaw, dzięki którym Przedstawiciel Partnera może dokonać zlecenia dostawy bez uiszczania opłaty.
 9. Każdy kod może być wykorzystany tylko raz (chyba że Partner określi inaczej).
 10. Dystrybucja kodów jest realizowana przez Partnera, jednak Organizator może wspomóc dystrybucję przy pomocy narzędzi SMSAPI.
 11. Wysyłka zamówionych zestawów następuje nie wcześniej niż po 3 dniach roboczych od daty ważności kodów.
 12. Przedstawiciele Partnera, którzy otrzymali kod, mogą złożyć zlecenie dostawy zestawu wystawionego na dedykowanej podstronie serwisu sendgift.pl
 13. W razie konieczności Organizator może wystawić więcej niż jeden zestaw do wyboru, np. paczkę świąteczną dla pracownika oraz paczkę żywnościową dla potrzebujących, pracownik sam wybiera zestaw, który chce zamówić.
 14. Przedstawiciel Partnera posiadający kod na zestaw może go zamówić:
 • Na adres, w którym przebywają uchodźcy z Ukrainy, jeśli Przedstawicielowi znany jest dokładny adres, pod którym te osoby zamieszkują.
 • Do Beneficjenta pośredniego, czyli instytucji, która pomaga uchodźcom z Ukrainy. Przedstawiciel Partnera podczas realizowania kodu i składania zlecenia dostawy będzie miał do wyboru jedną bądź więcej organizacji, które są już zdefiniowane w systemie. Przedstawiciel nie musi znać danych adresowych instytucji, wystarczy, że wybierze je z listy po zaznaczeniu pola „dostawa charytatywna”.
 • Na swój adres, jeśli Przedstawiciel Partnera jest osobą pomagającą Beneficjentom bezpośrednim i uznaje, że zestaw powinien trafić bezpośrednio do niego.

Przedstawiciel Partnera, jako osoba decydująca o ostatecznym przeznaczeniu zestawu, podejmuje świadomą decyzję i wybiera jedną z dostępnych mu opcji. Organizator nie ma możliwości zmiany tej decyzji ani nie ma możliwości weryfikacji adresów wpisywanych przez Przedstawiciela Partnera podczas zlecania dostawy, stąd to na Przedstawicielu Partnera ciąży obowiązek podania właściwych danych adresowych, które spełniają warunki akcji.

Organizator nie jest uprawniony do przekazywania dalej lub upubliczniania informacji dotyczących wybranej przez Przedstawiciela Partnera formy wsparcia i/lub adresu, na który został dostarczony dany zestaw.

Organizator nie posiada bazy adresów, w których przebywają Beneficjenci bezpośredni. Jedyne adresy znane Organizatorowi to te, które będą mu udostępnione przez dedykowanego Beneficjenta Pośredniego dla celów realizacji dostawy charytatywnej.

Przedstawiciela Partnera obowiązuje zapoznanie się z Regulaminem serwisu sendgift.pl, a Organizatora obowiązuje działanie zgodnie z zasadami określonymi w tym regulaminie.

 

Proces zamawiania.

 1. Przedstawiciel Partnera dysponujący kodem posługuje się specjalnie przygotowanym linkiem, który prowadzi go do podstrony z zestawami wybranymi przez Partnera akcji.
 2. Przedstawiciel zleca zlecenie dostawy poprzez dodanie wybranego zestawu do koszyka zamówień i poprzez zrealizowanie zamówienia w koszyku. Aby móc zrealizować zamówienie, Przedstawiciel jest zobowiązany do wprowadzenia kodu otrzymanego od Partnera, który umożliwia mu dokończenie procesu zlecenia dostawy i wyzerowanie ceny zestawu.
 3. W kolejnym kroku Przedstawiciel Partnera podaje swoje podstawowe dane kontaktowe oraz dane niezbędne do prawidłowej wysyłki paczki. W przypadku, gdyby chciał przekierować zestaw do wybranych wcześniej przez Partnera Beneficjentów pośrednich zaznacza pole [dostawa charytatywna] i wybiera beneficjenta z rozwijalnej listy.
 4. Przedstawiciel potwierdza zamówienie zestawu poprzez kliknięcie w odpowiedni przycisk na stronie.
 5. Po potwierdzeniu zamówienia na stronie, automatycznie otrzymuje e-mail z danymi swojego zamówienia oraz unikatowym numerem zamówienia.
 6. W przypadku braku otrzymania e-maila, powinien skontaktować się z biurem obsługi Organizatora.

 

 

 

Konfekcja, opakowanie i dystrybucja

 1. Organizator zamawia produkty potrzebne do skompletowania zestawów do swoich magazynów. Również w tych magazynach odbywa się konfekcjonowanie.
 2. Opakowania są dobrane pod kątem ilości i wagi produktów w zestawie, dodatkowo są zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem w transporcie.
 3. Za właściwe konfekcjonowanie odpowiedzialny jest doświadczony zespół pracowników składający się z pracowników polskich oraz ukraińskich.
 4. Dystrybucja organizowana jest transportem własnym organizatora lub za pośrednictwem krajowych przewoźników- głównie DPD oraz Inpost.
 5. W przypadku dostaw realizowanych przez transport zewnętrzny, Przedstawiciel Partnera lub adresat zestawu (w zależności od podanych danych) jest informowany o statusie realizacji zlecenia dostawy.

Podsumowanie akcji

 1. Partner akcji do 5 dni od daty realizacji akcji, otrzymuje raport z realizacji dostaw, który zawiera informację o ilości:
 • Wykorzystanych kodów
 • Niewykorzystanych kodów
 • Zwrotów
 • Ilości paczek przeznaczonych do organizacji pomocowych
 1. Zestawianie nie zawiera informacji, ile zestawów Przedstawiciele Partnera zamówili do siebie, a ile do osób trzecich.

Zakończenie akcji.

 1. Zestawy, które zostały zakontraktowane w Formularzu Zamówienia przez Partnera, a nie zostały wykorzystane przez Przedstawicieli Partnera posiadających kody zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Partnera już na etapie przystępowania do akcji.
 2. Zestawy, których dostawa była realizowana przy wykorzystaniu transportu zewnętrznego (co do zasady DPD lub Inpost), a które z przyczyn niezależnych od Organizatora wróciły do siedziby Organizatora zostaną dostarczone w miejsce wskazane przez Partnera już na etapie przystępowania do akcji.
 3. Organizator zobowiązuje się do wysyłki wszystkich pozostałych w jego posiadaniu zestawów w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia aktywności kodów, chyba że indywidualne ustalenia między Organizatorem i Partnerem określają inny termin.

 

Postanowienia końcowe.

Zamówienie będzie realizowane w oparciu o niniejszy regulamin akcji, o dane i warunki zawarte w Formularzu Zamówienia oraz Regulamin.

W innych nieuregulowanych kwestiach zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki:

Lista beneficjentów pośrednich dostępna w serwisie sendgift.pl uzależniona jest od specyfiki zestawu wybranego przez partnera.

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium