• bok@sendgift.pl
  • +48 22 868 04 99
  • Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:00 – 17:00
Regulamin B2B

Ogólne Warunki Sprzedaży Zestawów SendGift.pl - dotyczy usługi przygotowania i dostawy zestawów dla pracowników Zamawiającego z wykorzystaniem kodów rabatowych.

 

 1 Definicje

 

Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DFSolutions Szymon Krudysz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 52231196698, REGON 388047630

Zamawiający - każdy podmiot, który zawarł umowę na zakup i dostawę Zestawów z wykorzystaniem Platformy sendgift.pl. ze Sprzedającym lub inną firmą, z którą Sprzedający pozostaje w relacjach biznesowych.

Formularz Zamówienia – Zamówienie lub załącznik do umowy zawierający szczegółowe informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia i potwierdzający ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

Platforma - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sendgift.pl umożliwiająca zrealizowanie zlecenia wysyłki za pomocą Kodu.

Regulamin zlecenia wysyłki - regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie sendgift.pl/regulamin

Zlecenie wysyłki - oświadczenie woli Pracownika składane za pomocą Formularza Zlecenia Wysyłki, potwierdzające zlecenie wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Formularz zlecenia wysyłki - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zlecenia wysyłki, w szczególności poprzez dodanie Zestawu do Koszyka oraz określenie warunków wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Zestaw - dostępna w Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Zestawów Prezentowych zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą

Kod – indywidualnie wygenerowany kupon w postaci ciągu znaków z określonym terminem realizacji na dedykowany Zestaw udostępniony Zamawiającemu, który umożliwia Pracownikowi realizację zlecenia wysyłki Zestawu przy wykorzystaniu infrastruktury Platformy.

Pracownik – osoba fizyczna (np. pracownicy, zleceniobiorcy, kontrahenci, klienci lub inne osoby) wytypowana przez Zamawiającego i otrzymująca od Zamawiającego Kod.

Zlecenie wysyłki - oświadczenie woli Pracownika składane za pomocą Formularza Zlecenia Wysyłki, potwierdzające zlecenie wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

2 Przedmiot Zamówienia

Zamawiający zleca, a Sprzedawca przyjmuje do realizacji zlecenie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu paczek żywnościowych lub paczek upominkowych zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu Zamówienia.

Niezależnie od wykorzystania bądź niewykorzystania wszystkich Kodów przez Pracowników w terminie podanym w Formularzu Zamówienia, Zamówienie jest płatne w całości od liczby i wartości zakupionych Zestawów.

Dostawy będą miały miejsce na terytorium Polski.

Miejsca dostarczenia paczek będą uzupełniane każdorazowo przez Pracowników w Sklepie podczas tworzenia Zlecenia Wysyłki.

 

3 Obowiązki Sprzedawcy

 

Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, tj. dostawę Zestawów z produktami należytej jakości i świeżości zgodnie z Zamówieniem.

Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie kodów przez osoby trzecie, nie będące Pracownikami, jeśli udostępnienie kodów osobom trzecim nastąpiło z winy Zamawiającego.

 

4 Proces Zamówienia

 

Zamawiający składa zamówienie do Sprzedawcy na Formularzu Zamówienia wskazując dane do faktur, numer i nazwę, ilość oraz cenę netto wybranego Zestawu oraz uzgodnione wspólnie z Wykonawcą: termin ważności kodów, termin realizacji zamówienia (datę wysyłki), wartość przedpłaty (nie mniej niż 50%), terminy płatności, obsługę zwrotów, obsługę niewykorzystanych kodów oraz inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i wystawia fakturę proforma.

Po otrzymaniu wpłaty od Zamawiającego, Sprzedawca generuje i przekazuje Zamawiającemu wskazaną w zamówieniu liczbę Kodów na zamówione Zestawy. Kody trafiają do Zamawiającego zbiorczo- w jednym pliku na adres mailowy osoby podanej do kontaktu w Formularzu Zamówienia.

Od pierwszego dnia ważności Kodu Pracownicy będą mogli zlecać Zlecenia wysyłki, które będą realizowane w ściśle określonym terminie zgodnie z informacją podaną w Formularzu

Jeżeli Pracownicy nie wykorzystają wszystkich kodów w terminie ich ważności, to Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz ustali z Zamawiającym dalsze postępowanie zgodnie z opcjami wybranymi  Formularzu Zamówienia, w tym datę dostawy pakietów z niewykorzystanych kodów. Zbiorcze dostawy Zestawów z niewykorzystanych przez Zamawiającego Kodów dotyczących paczek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia, będą miały miejsce od stycznia następnego roku kalendarzowego od daty realizacji Umowy Sprzedaży.

W przypadku, gdy Zlecenie wysyłki nie zostało skutecznie doręczone z winy odbiorcy i po podjętej próbie dostawy wróci do magazynu Sprzedawcy, to takie zlecenie może być nadane raz jeszcze bezpośrednio do zlecającego Pracownika lub może być zbiorczo dostarczone do miejsca ustalonego w Formularzu Zamówienia. W przypadku kolejnego nadania na prośbę Zamawiającego, Zamawiający zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 20 zł netto. Ten koszt zostanie doliczony do faktury zbiorczej, która będzie wystawiona koniec akcji.

Zarówno indywidualne jak i zbiorcze dostawy Zestawów z niewykorzystanych przez Zamawiającego Kodów lub niedoręczonych paczek, które dotyczą paczek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia, będą miały miejsce od stycznia następnego roku kalendarzowego od daty realizacji Umowy Sprzedaży.

W przypadku realizacji zamówień na Zestawy zawierające produkty świeże w szczególności owoce i warzywa sprzedawca dokłada staranności, aby Zestawy były dostarczone w jak najkrótszym czasie. W przypadku wysyłki za pomocą kurierów DPD lub Inpost czas realizacji dostawy wynosi ok 24-48h. Jeśli kurier nie mógł dostarczyć przesyłki z winy Pracownika, przesyłka wraca na magazyn Sprzedawcy. W tej sytuacji Sprzedawca ponosi koszt obsługi zwrotów i utylizacji produktów świeżych z zestawów, natomiast przesyłkę uznaję się za dostarczoną i jej koszt uwzględnia się na fakturze.

Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za dostawy zrealizowane na podstawie wykorzystanych kodów w danym miesiącu kalendarzowym z uwzględnieniem kosztów dodatkowych zgodnie z zapisami Formularza zamówienia.

 

 

 5 Postanowienia końcowe

 

Wszystkie kwestie dotyczące realizacji zlecenia wysyłki podlegają Regulaminowi.

Zamówienie będzie realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin B2B, dane i warunki zawarte w Formularzu Zamówienia oraz Regulamin zlecenia wysyłki.

W innych nieuregulowanych kwestiach zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium