• bok@sendgift.pl
  • +48 22 868 04 99
  • Zapraszamy do kontaktu w godzinach 7:00 – 17:00
Regulamin B2B

Ogólne Warunki Sprzedaży Zestawów SendGift.pl - dotyczy usługi przygotowania i dostawy zestawów dla pracowników Zamawiającego z wykorzystaniem kodów rabatowych.

 

 1 Definicje

 

Sprzedawca -osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Bartosz Krudysz DAILYFRUITS (wspólnik spółki cywilnej), wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8141612560, REGON 180360730 oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Jacek Kwiecień DAILYFRUITS (wspólnik spółki cywilnej), wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6641943477, REGON 121005297 lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą DFSolutions Szymon Krudysz wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 52231196698, REGON 388047630 lub DAILY Krudysz Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Posag 7 Panien 1A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 971448, której dokumenty rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o NIP 5223225655

Zamawiający - każdy podmiot, który zawarł umowę na zakup i dostawę Zestawów z wykorzystaniem Platformy sendgift.pl. ze Sprzedającym lub inną firmą, z którą Sprzedający pozostaje w relacjach biznesowych.

Formularz Zamówienia – Zamówienie lub załącznik do umowy zawierający szczegółowe informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia i potwierdzający ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

Platforma - platforma internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sendgift.pl umożliwiająca zrealizowanie zlecenia wysyłki za pomocą Kodu.

Regulamin zlecenia wysyłki - regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie sendgift.pl/regulamin

Zlecenie wysyłki - oświadczenie woli Pracownika składane za pomocą Formularza Zlecenia Wysyłki, potwierdzające zlecenie wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Formularz zlecenia wysyłki - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zlecenia wysyłki, w szczególności poprzez dodanie Zestawu do Koszyka oraz określenie warunków wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.

Zestaw - dostępna w Platformie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Zestawów Prezentowych zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą

Kod – indywidualnie wygenerowany kupon w postaci ciągu znaków z określonym terminem realizacji na dedykowany Zestaw udostępniony Zamawiającemu, który umożliwia Pracownikowi realizację zlecenia wysyłki Zestawu przy wykorzystaniu infrastruktury Platformy.

Pracownik – osoba fizyczna (np. pracownicy, zleceniobiorcy, kontrahenci, klienci lub inne osoby) wytypowana przez Zamawiającego i otrzymująca od Zamawiającego Kod.

Zlecenie wysyłki - oświadczenie woli Pracownika składane za pomocą Formularza Zlecenia Wysyłki, potwierdzające zlecenie wysyłki na podane przez Pracownika dane adresowe oraz dane kontaktowe.

 

2 Przedmiot Zamówienia

Zamawiający zleca, a Sprzedawca przyjmuje do realizacji zlecenie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu paczek żywnościowych lub paczek upominkowych zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu Zamówienia.

Niezależnie od wykorzystania bądź niewykorzystania wszystkich Kodów przez Pracowników w terminie podanym w Formularzu Zamówienia, Zamówienie jest płatne w całości od liczby i wartości zakupionych Zestawów.

Dostawy będą miały miejsce na terytorium Polski.

Miejsca dostarczenia paczek będą uzupełniane każdorazowo przez Pracowników w Sklepie podczas tworzenia Zlecenia Wysyłki.

 

3 Obowiązki Sprzedawcy

 

Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, tj. dostawę Zestawów z produktami należytej jakości i świeżości zgodnie z Zamówieniem.

Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie kodów przez osoby trzecie, nie będące Pracownikami, jeśli udostępnienie kodów osobom trzecim nastąpiło z winy Zamawiającego.

 

4 Proces Zamówienia

 

Zamawiający składa zamówienie do Sprzedawcy na Formularzu Zamówienia wskazując dane do faktur, numer i nazwę, ilość oraz cenę netto wybranego Zestawu oraz uzgodnione wspólnie z Wykonawcą: termin ważności kodów, termin realizacji zamówienia (datę wysyłki), wartość przedpłaty (nie mniej niż 50%), terminy płatności, obsługę zwrotów, obsługę niewykorzystanych kodów oraz inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.

Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i wystawia fakturę proforma.

Po otrzymaniu wpłaty od Zamawiającego, Sprzedawca generuje i przekazuje Zamawiającemu wskazaną w zamówieniu liczbę Kodów na zamówione Zestawy. Kody trafiają do Zamawiającego zbiorczo- w jednym pliku na adres mailowy osoby podanej do kontaktu w Formularzu Zamówienia.

Od pierwszego dnia ważności Kodu Pracownicy będą mogli zlecać Zlecenia wysyłki, które będą realizowane w ściśle określonym terminie zgodnie z informacją podaną w Formularzu

Jeżeli Pracownicy nie wykorzystają wszystkich kodów w terminie ich ważności, to Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz ustali z Zamawiającym dalsze postępowanie zgodnie z opcjami wybranymi  Formularzu Zamówienia, w tym datę dostawy pakietów z niewykorzystanych kodów. Zbiorcze dostawy Zestawów z niewykorzystanych przez Zamawiającego Kodów dotyczących paczek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia, będą miały miejsce od stycznia następnego roku kalendarzowego od daty realizacji Umowy Sprzedaży.

W przypadku, gdy Zlecenie wysyłki nie zostało skutecznie doręczone z winy odbiorcy i po podjętej próbie dostawy wróci do magazynu Sprzedawcy, to takie zlecenie może być nadane raz jeszcze bezpośrednio do zlecającego Pracownika lub może być zbiorczo dostarczone do miejsca ustalonego w Formularzu Zamówienia. W przypadku kolejnego nadania na prośbę Zamawiającego, Zamawiający zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 20 zł netto. Ten koszt zostanie doliczony do faktury zbiorczej, która będzie wystawiona koniec akcji.

Zarówno indywidualne jak i zbiorcze dostawy Zestawów z niewykorzystanych przez Zamawiającego Kodów lub niedoręczonych paczek, które dotyczą paczek świątecznych z okazji Bożego Narodzenia, będą miały miejsce od stycznia następnego roku kalendarzowego od daty realizacji Umowy Sprzedaży.

W przypadku realizacji zamówień na Zestawy zawierające produkty świeże w szczególności owoce i warzywa sprzedawca dokłada staranności, aby Zestawy były dostarczone w jak najkrótszym czasie. W przypadku wysyłki za pomocą kurierów DPD lub Inpost czas realizacji dostawy wynosi ok 24-48h. Jeśli kurier nie mógł dostarczyć przesyłki z winy Pracownika, przesyłka wraca na magazyn Sprzedawcy. W tej sytuacji Sprzedawca ponosi koszt obsługi zwrotów i utylizacji produktów świeżych z zestawów, natomiast przesyłkę uznaję się za dostarczoną i jej koszt uwzględnia się na fakturze.

Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za dostawy zrealizowane na podstawie wykorzystanych kodów w danym miesiącu kalendarzowym z uwzględnieniem kosztów dodatkowych zgodnie z zapisami Formularza zamówienia.

 

 

 5 Postanowienia końcowe

 

Wszystkie kwestie dotyczące realizacji zlecenia wysyłki podlegają Regulaminowi.

Zamówienie będzie realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin B2B, dane i warunki zawarte w Formularzu Zamówienia oraz Regulamin zlecenia wysyłki.

W innych nieuregulowanych kwestiach zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium