Regulamin B2B

Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów SendGift.pl - dotyczy usługi dostaw zestawów dla pracowników zamawiającego z wykorzystaniem kodów rabatowych.

 Definicje 

 1. Sprzedawca - oznacza wspólników spółki cywilnej pod nazwą Dailyfruits S.C. Bartosz Krudysz Jacek Kwiecień z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa NIP: 679-307-70-34 , REGON: 122432943. Dane wspólników: Bartosz Krudysz (wspólnik spółki cywilnej), NIP 8141612560, REGON 180360730 oraz Jacek Kwiecień (wspólnik spółki cywilnej),  NIP 6641943477, REGON 121005297, lub DFSOLUTIONS Szymon Krudysz, ul. Chrościckiego 46/14, 02-421 Warszawa, NIP: 5223196698, REGON: 388047630
 2. Zamawiający - każdy przedsiębiorca dokonujący zakupów.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sendgift.pl
 5. Regulamin - regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie sendgift.pl/regulamin
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia - formularz udostępniany klientowi, umożliwiający złożenie Zamówienia i Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą na podstawie Formularza Zamówienia. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 10. Kod – indywidualnie wygenerowany kupon w postaci ciąg znaków z określonym terminem realizacji na dedykowany Produkt udostępniony Zamawiającemu, który umożliwia Przedstawicielowi Zamawiającego realizację Zlecenia Dostawy Produktu przy wykorzystaniu infrastruktury Sklepu.
 11. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba fizyczna (np. pracownik, zleceniobiorca, kontrahent) wytypowana przez Zamawiającego i otrzymująca od Zamawiającego Kod.
 12. Zlecenie dostawy – pojedyncze zamówienie będące częścią i jednocześnie formą realizacji Umowy Sprzedaży realizowane przez Przedstawiciela Zamawiającego w Sklepie z użyciem otrzymanego od Zamawiającego Kodu.

 

Przedmiot Zamówienia

 1. Zamawiający zleca, a Sprzedawca przyjmuje do realizacji zlecenie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu paczek żywnościowych lub paczek upominkowych zgodnie z warunkami określonymi w Formularzu Zamówienia.
 2. Niezależnie od wykorzystania bądź niewykorzystania wszystkich Kodów przez Przedstawicieli Zamawiającego w terminie podanym w Formularzu Zamówienia, Zamówienie jest płatne w całości od liczby i wartości zakupionych Produktów.
 3. Dostawy będą miały miejsce na terytorium Polski.
 4. Miejsca dostarczenia paczek będą uzupełniane każdorazowo przez Przedstawicieli Zamawiającego w Sklepie podczas tworzenia Zlecenia Dostawy.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, tj. dostawę Produktów należytej jakości i świeżości zgodnie z Zamówieniem.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie kodów przez osoby trzecie nie będące Przedstawicielami Zamawiającego, jeśli udostępnienie kodów osobom trzecim nastąpiło z winy Zamawiającego lub Przedstawiciela Zamawiającego.

 

Proces Zamówienia

 1. Zamawiający składa zamówienie do Sprzedawcy na Formularzu Zamówienia wskazując dane do faktur, numer i nazwę, ilość oraz cenę netto wybranego Zestawu oraz uzgodnione wspólnie z Wykonawcą: termin ważności kodów, termin realizacji zamówienia (datę wysyłki), wartość przedpłaty (nie mniej niż 50%), terminy płatności, obsługę zwrotów, obsługę niewykorzystanych kodów oraz inne informacje niezbędne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia.
 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia i wystawia fakturę proforma.
 3. Po otrzymaniu wpłaty od Zamawiającego, Sprzedawca generuje i przekazuje Zamawiającemu wskazaną w zamówieniu liczbę Kodów na zamówione Produkty. Kody trafiają do Zamawiającego zbiorczo- w jednym pliku na adres mailowy osoby podanej do kontaktu w Formularzu Zamówienia.
 4. Od pierwszego dnia ważności Kodu Przedstawiciele Zamawiającego będą mogli zlecać Zlecenia dostawy, które będą realizowane w ściśle określonym terminie zgodnie z informacją podaną w Formularzu.
 5. Jeżeli Przedstawiciele Zamawiającego nie wykorzystają wszystkich kodów w terminie ich ważności, to Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz ustali z Zamawiającym dalsze postępowanie zgodnie z opcjami wybranymi w Formularzu Zamówienia, w tym datę dostawy pakietów z niewykorzystanych kodów. Zbiorcze dostawy Produktów z niewykorzystanych przez Zamawiającego Kodów dotyczących paczek świątecznych będą miały miejsce od stycznia 2022 roku.
 6. W przypadku, gdy Zlecenie dostawy nie zostało skutecznie doręczone z winy odbiorcy i po podjętej próbie dostawy wróci do magazynu Sprzedawcy, to takie zlecenie może być nadane raz jeszcze bezpośrednio do zlecającego Przedstawiciela Zamawiającego lub może być zbiorczo dostarczone do miejsca ustalonego w Formularzu Zamówienia. W przypadku kolejnego nadania na prośbę Zamawiającego, Zamawiający zostanie obciążony dodatkowym kosztem w wysokości 15zł netto. Ten koszt zostanie doliczony do faktury zbiorczej, która będzie wystawiona na koniec akcji. Zarówno indywidualne jak i zbiorcze dostawy Produktów z niewykorzystanych przez Zamawiającego Kodów lub niedoręczonych paczek, które dotyczą paczek świątecznych bożonarodzeniowych, będą miały miejsce po 10 stycznia w kolejnym roku kalendarzowym.
 7. W przypadku realizacji zamówień na produkty świeże, w szczególności owoce i warzywa, Sprzedawca dokłada staranności, aby produkty były dostarczone w jak najkrótszym czasie. W przypadku wysyłki za pomocą kurierów DPD lub Inpost czas realizacji dostawy wynosi ok 24-48h. Jeśli kurier nie mógł dostarczyć przesyłki z winy Przedstawiciela Zamawiającego, przesyłka wraca na magazyn Sprzedawcy. W tej sytuacji sprzedawca ponosi koszt obsługi zwrotów i utylizacji produktów, natomiast przesyłkę uznaję się za dostarczoną i jej koszt uwzględnia się na fakturze. 
 8. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za dostawy zrealizowane na podstawie wykorzystanych kodów w danym miesiącu kalendarzowym z uwzględnieniem kosztów dodatkowych zgodnie z zapisami Regulaminu i/lub Formularza Zamówienia.

 

 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie dotyczące realizacji zlecenia dostawy podlegają Regulaminowi.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zamiany niektórych produktów na zamienniki o zbliżonych parametrach w razie braku dostępności lub ograniczonej dostępności zaproponowanych wcześniej produktów.
 3. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin B2B, dane i warunki zawarte w Formularzu Zamówienia oraz Regulamin.
 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami regulaminów i ustaleń zawartych w Formularzu Zamówienia, pierwszeństwo mają ustalenia z Formularza Zamówienia.
 5. W innych nieuregulowanych kwestiach zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Shop is in view mode
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium