22

[10.07]

a dostawę wyślemy do Ciebie w następny dzień roboczy

 Zapraszamy na zakupy

Dzisiaj już nie wysyłamy. Paczka zostanie wysłana jutro.

Regulamin B2B

Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów SendGift.pl - dotyczy usługi dostaw zestawów dla pracowników zamawiającego z wykorzystaniem kodów rabatowych.

 Definicje 

 1. Sprzedawca - wspólników spółki cywilnej pod nazwą Dailyfruits S.C. Bartosz Krudysz Jacek Kwiecień z siedzibą w Warszawie, ul. Posag 7 Panien 1a, 02-495 Warszawa NIP: 679-307-70-34 , REGON: 122432943. Dane wspólników: Bartosz Krudysz (wspólnik spółki cywilnej), NIP 8141612560, REGON 180360730 oraz Jacek Kwiecień (wspólnik spółki cywilnej),  NIP 6641943477, REGON 121005297, oraz DFSOLUTIONS Szymon Krudysz, Ul. Chrościckiego 46/14, 02-421 Warszawa, NIP: 5223196698, REGON: 388047630
 2. Zamawiający - każdy przedsiębiorca dokonujący zakupów.
 3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 4. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym sendgift.pl
 5. Regulamin - regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie sendgift.pl/regulamin
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Formularz zamówienia - formularz udostępniany klientowi, umożliwiający złożenie Zamówienia i Zawarcie Umowy Sprzedaży.
 8. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą.
 9. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą na podstawie Formularza Zamówienia. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 10. Kody – indywidualnie wygenerowany kod rabatowy z określonym terminem realizacji na dedykowany Produkt udostępniony Zamawiającemu, który umożliwia przedstawicielom Zamawiającego realizację przedmiotu zamówienia i dostawę Produktu przy wykorzystaniu infrastruktury Sklepu
 11. Przedstawiciel Zamawiającego – osoba fizyczna (np. pracownik, zleceniobiorca) wytypowana przez Zamawiającego i otrzymująca od Zamawiającego kod.
 12. Zlecenie dostawy – pojedyncze zamówienie realizowane przez Przedstawiciela Zamawiającego w Sklepie z użyciem otrzymanego od Zamawiającego kodu.

 

Przedmiot Zamówienia

 1. Zamawiający zleca, a Sprzedawca przyjmuje do realizacji zlecenie polegające na przygotowaniu i dostarczeniu paczek żywnościowych lub paczek upominkowych.
 2. Dostawy będą miały miejsce na terytorium Polski.
 3. Miejsca dostarczenia paczek będą uzupełniane każdorazowo przez Przedstawicieli Zamawiającego w Sklepie.

 

Obowiązki Sprzedawcy

 1. Sprzedawca zobowiązuje się wykonać Przedmiot zamówienia z najwyższą starannością, z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej przez siebie działalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie usługi, tj. dostawę Produktów należytej jakości i świeżości zgodnie z Zamówieniem.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie kodów przez osoby trzecie nie będące Przedstawicielami Zamawiającego, jeśli udostępnienie kodów osobom trzecim nastąpiło z winy Zamawiającego.

 

Proces Zamówienia

 1. Zamawiający składa zamówienie do Sprzedawcy na Formularzu Zamówienia z uwzględnieniem rodzajów i ilości produktów.
 2. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia i wystawia fakturę proforma.
 3. Po otrzymaniu wpłaty od Zamawiającego, Sprzedawca generuje i przekazuje Zamawiającemu wskazaną w zamówieniu liczbę kodów na zamówione produkty. Kody trafiają do Zamawiającego zbiorczo- w jednym pliku.
 4. Od pierwszego dnia ważności kodu Przedstawiciele Zamawiającego będą mogli realizować Zlecenia dostawy.
 5. Jeżeli Przedstawiciele Zamawiającego nie wykorzystają wszystkich kodów w terminie ich ważności, to Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego oraz ustali z Zamawiającym dalsze postępowanie, w tym datę dostawy pakietów z niewykorzystanych kodów na adres podany w Formularzu Zamówienia.
 6. Jednostkowe zamówienia odbiorców końcowych, które zostały poprawnie zrealizowane (produkty zostały wysłane) ale z winy odbiorcy nie mogły być dostarczone wracają do magazynu sprzedawcy i kolejnego dnia roboczego po ustaleniu z adresatem zostaną wysłane ponownie a koszt w wysokości 12zł netto zostanie doliczony do faktury zbiorczej.
 7. W przypadku realizacji zamówień na produkty świeże w szczególności owoce i warzywa sprzedawca dokłada staranności aby produkty były dostarczone w jak najkrótszym czasie. W przypadku wysyłki za pomocą kurierów DPD czas realizacji dostawy wynosi  ok 24h. Jeśli kurier nie mógł dostarczyć przesyłki z winy osoby zamawiającej przesyłka wraca na magazyn centralny Sprzedawcy. W tej sytuacji sprzedawca ponosi koszt obsługi zwrotów i utylizacji produktów natomiast przesyłkę uznaję się za dostarczoną i jej koszt uwzględnia się na fakturze chyba że indywidualne warunki z zamawiającym stanowią inaczej. 
 8. Na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, Sprzedawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT za dostawy zrealizowane na podstawie wykorzystanych kodów w danym miesiącu kalendarzowym z uwzględnieniem kosztów dodatkowych zgodnie z punktem 6 i 7

 

 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie kwestie dotyczące realizacji zlecenia dostawy podlegają Regulaminowi.
 2. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, Dane i warunki zawarte w Formularzu Zamówienia oraz Regulamin.
 3. W innych nieuregulowanych kwestiach zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium